SOFJE DHE SELANIK – 4 DITE

3 DITE PLAZH NE PARAJSEN E JUGUT

7 DITE TUR NE HURGATA

Riviera Shqiptare me jahte

BEOGRAD ME AUTOBUS

BUDVA KOTORR ULQIN